Stichting Windkorenmolen De Leeuw

Algemeen

 

Stichting Windkorenmolen De Leeuw is opgericht op 21 april 1988. In de jaren daarvoor had een groep vrijwilligers zich sterk gemaakt voor het behoud van de Molen. De oprichting van een Stichting was nodig om in januari 1989 de molen voor het symbolische bedrag van één gulden te kunnen overnemen en daarmee de molen als industrieel erfgoed te redden van de ondergang.

In de statuten van de Stichting zijn de duidelijke doelstellingen geformuleerd:

 • Het restaureren, in stand houden en exploiteren van de windkorenmolen ‘De Leeuw’ ook wel genoemd ‘D’Olde Mölle’ te Oude Molen in de gemeente Deventer.
 • Het bevorderen van de belangstelling voor- en het restaureren, in stand houden en exploiteren van molens in Nederland en
 • Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

Deze brede doelstelling heeft in het verleden al geleid tot uitgebreide restauraties van de molen, de aanleg van het Molenplein, de benoeming van en de verhuur van de molen aan een professioneel molenaar en de oprichting van de ‘Vrienden van de Molen’

Vanaf 1990 is Meester Molenaar Tonnie Moes molenaar op de Molen. Door de molen te gebruiken als maalwerktuig, maar ook door belangstelling te wekken voor specifieke graansoorten en de producten die daarvan zijn afgeleid, is een commercieel bedrijf ontstaan. Molen de Leeuw levert zowel aan de consument als aan bakkerijen in de wijde omgeving.

Om promotionele acties te begeleiden en fondsen te genereren, waaruit onderhoud van de molen kan worden gefinancierd, is in de jaren negentig een groep vrijwilligers ontstaan: 'De vrienden van de molen’. Deze vrienden zetten zich sindsdien in om donateurs te werven, activiteiten rond de molen te organiseren en elders diensten aan te bieden die inkomsten genereren ten gunste van het onderhoud van de molen.

Naast de statuten van de stichting waarin alle formele zaken zijn geregeld is er ook een huishoudelijk reglement. Hierin worden diverse praktische zaken geregeld verbandhoudende met de openstelling van de molen en de molenwinkel voor bezoekers, de bestuurssamenstelling en de verhuur van eigendommen.

De Stichting staat onder nummer 41244769 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

In de bijlage vindt u het beleidsplan van de Stichting voor de periode 2019-2024 (beleidsplan 2019-2024) en de privacyverklaring in het kader van de AVG.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van een brede groep belangstellenden. In het huishoudelijk reglement artikel 1 wordt een brede vertegenwoordiging vanuit diverse maatschappelijke groeperingen en expertises duidelijk beschreven.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Bas van Swigchem (voorzitter), Koningin Julianalaan 4 7437VB Bathmen. Tel 06 - 20390042
 • Jan van Ark (secretaris), Broekhuisdijk 2a, 7437 PT Bathmen. Tel 0570-542607
 • Marga Brouwer (penningmeester), Bathmen
 • Tonny Daggenvoorde (lid), Klumperstraat 26, 7437 CH  Bathmen. Tel 06 - 224 836 53
 • Laura Drewes (lid), Lettele

Correspontie-adres: Secretariaat, Broekhuisdijk 2A, 7437 PT, Bathmen.

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Zij ontvangen geen standaardonkostenvergoeding of vacatiegeld (vacatiegeld is een vergoeding voor bestuurders voor de uitvoering van hun functie zoals vergaderingvoorbereiding en aanwezigheidsvergoeding). Zij kunnen uitsluitend, net als andere vrijwilligers, alleen de, vanwege de stichting gemaakte, directe kosten declareren. 

Financiën

De geldmiddelen om de kosten voor het in stand houden van Molen De Leeuw te financieren komen uit verschillende bronnen:

 1. Rijkssubsidie: Omdat Molen de Leeuw een Rijksmonument is, komt de Stichting als eigenaar van de Molen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie uit de regeling Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (kortweg BRIM genoemd). De Stichting dient hiertoe een onderhoudsplan voor zes jaar in te dienen. De subsidie voor molens bedraagt vanaf 2013 maximaal 50% het zesjarige planbedrag, waarbij de kosten van het plan boven € 60.000 niet meer voor subsidie in aanmerking komen. In de praktijk betekent dat een subsidie over 6 jaar van € 30.000,-.
 2. Vrienden van de Molen: Door het jaar heen organiseren de 'Vrienden van de molen' allerlei activiteiten. De netto-opbrengst van die acties komen geheel ten goede aan het onderhoud van de molen.
 3. Donateurs: Naast en tijdens de activiteiten organiseert de commissie "Vrienden van de Molen" ook de werving van donateurs. Voor een bedrag van minimaal €15,- per jaar krijgen donateurs uitnodigingen voor alle activiteiten rond de molen zoals Open Molen- en Open Monumentendagen, de wintermarkt en dergelijke. Daarnaast krijgt men de nieuwsbrief thuisbezorgd. Donateur worden? Omdat de Stichting om deze reden een persoonsgegevensregister bijhoudt is er vanwege de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) een privacyverklaring opgesteld. 
 4. Sponsoring: Acties om bedrijven uit te nodigen om sponsor te worden van de Stichting wordt geïnitieerd door het bestuur. Als tegenprestatie voor de sponsoring wordt de naam in de molen vermeld en wordt men uitgenodigd voor de sponsor- cq donateurdagen, Open Monumentendagen en Open Molendagen, ontvangt men de Nieuwsbrief en wordt men genoemd op deze website. 
 5. Speciale subsidies: Wanneer zich specifieke projecten zich aandienen zijn er vaak mogelijkheden om eenmalig bij Overheden of Goede Doelstichtingen subsidies aan te vragen. In het verleden zijn deze subsidieaanvragen gehonoreerd door de voormalige gemeenten Diepenveen en Bathmen ( restauraties 1990 en 2000), de Europese Unie ( herinrichting Molenplein ( 2006) , de gemeente Deventer ( hervoegen van groot deel van de molenromp 2012), Prins Bernhardfonds/ Rabobank/Provincie Overijssel/Wij-Devnter/BathmenPromotie (alleen tbv festiviteiten 25 j jubileum molenreaturatie/-behoud de Leeuw 2015), het Dinamo Fonds (bijenwasbehandeling Molenromp 2015) en de PJO-Boeldag (alg onderhoudsfonds 2015).
 6. Giften: Giften ( en dat geldt ook voor donateurbijdragen) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Stichting Windkorenmolen De Leeuw is erkend als culturele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fiscaal nummer van de stichting is 8016 69 480.

Bijdragen vanwege de punten 1 t/m 7 kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL76RABO0305714848 tnv Stichting Windkorenmolen De Leeuw.

Jaarlijks wordt verantwoording van de financiele situatie van de Stichting in het jaarbericht afgelegd. In de bijlage de meest recente versie.

Krantenartikel 25-03-1988

Sponsoren